ข้อกำหนดการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการฉบับนี้ ('ข้อกำหนด') ครอบคลุมการใช้บริการเว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่สามารถใช้งานได้ผ่านห้องเรียนของเรา (ทั้งในรูปแบบของระบบออฟไลน์และออนไลน์) ('บริการ') ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ('เรา' หรือ 'SEAC') ในการเข้าใช้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการตกลงยอมรับข้อกำหนดนี้ทุกประการ รวมถึงนโยบายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดนี้ด้วย

ข้อกำหนดการใช้บริการ