Benefits

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดย Ken Blanchard คุณจะได้เรียนรู้ทักษะทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับผู้นำที่อยู่ด่านหน้า รวมถึงผู้จัดการมือใหม่ ทักษะเหล่านี้จะช่วยเร่งพัฒนาคุณทั้งด้าน ภาวะผู้นำ ความเห็นอกเห็นใจ และ การทำงานได้ด้วยตนเอง