topbanner-blog-update-seac-business-plan-empower-lives-through-learning

SEAC ตั้งเป้ายกระดับชีวิตคนไทยนับล้านผ่านการเรียนรู้

26 ม.ค. 2022

SEAC ตั้งเป้ายกระดับชีวิตคนไทยนับล้านผ่านการเรียนรู้ Empower Lives Through Learning Highlight
 • SEAC (ซีแอค) ตั้งเป้าอัปสกิลคนไทย 1 ล้านคน ภายใน 3 ปี ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ Empower Lives Through Learning ด้วยความเชื่อที่ว่า ‘ด้วยการเรียนรู้ คนจะเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้น และมีอนาคตที่สดใสมากขึ้น’
 • สร้างความเชื่อใหม่ให้คนไทยอยากเรียนและเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 5 บริบทส่วนผสมการเรียนรู้ที่เหมาะกับคนไทย
 • เน้นอัปสกิล 8 กลุ่มที่มีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยชุดทักษะใหม่ๆ ที่เหมาะกับคนแต่ละกลุ่ม
ช่วงปีที่ผ่านมา องค์กรมากมายรวมถึงกลุ่มคนที่มองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับการ Upskill-Reskill อย่างมาก ส่งผลให้องค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะต่างๆ ได้รับความนิยมเช่นกัน SEAC (ซีแอค) หนึ่งในองค์กรที่ยกระดับชีวิตคนไทยผ่านการเรียนรู้ตลอด 30 ปี ช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้คนไปแล้วกว่า 1.5 ล้านคน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ประกาศเป้าหมายใหญ่ที่จะอัปสกิลคนไทยมากกว่า 1 ล้านคน ภายใน 3 ปี ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING ด้วยความเชื่อที่ว่า ‘ด้วยการเรียนรู้ คนจะเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้น และมีอนาคตที่สดใสมากขึ้น’ เป้าประสงค์ของการเติมทักษะให้กับคนไทยของซีแอค ใช่เพียงเพื่อสร้างคนที่พร้อมรบในสนามการทำงานเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้ทุกคนนำทักษะต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิต เพื่อเติมเต็มทุกเป้าหมายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ย้ำถึงเจตนารมณ์ของซีแอคที่ต้องการมีส่วนสร้างสังคมดีๆ ให้กับประเทศ โดยเฉพาะช่วงสองปีที่ผ่านมา คนไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในฐานะองค์กรที่ผลักดันและช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและเปลี่ยนแปลงองค์กรและคน ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ จึงไม่หยุดส่งต่อ ‘โอกาส’ ให้กับผู้คนอีกมากมาย ด้วยวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสร้างผลลัพธ์ได้จริง ตลอดจนผสานการเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรียกว่า Truly-EdTech เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายมิติ รวมถึงการที่ซีแอคมีพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาชื่อดังระดับโลก กลายเป็นองค์ประกอบชั้นเลิศที่ช่วยเสริมศักยภาพคนไทยในการพัฒนาทุกทักษะที่ต้องการ ดีไซน์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนุก และ “อยากเรียนอีก” การจะไปถึงเป้าหมายสร้างการเรียนรู้ให้คนไทย 1 ล้านคนภายในปี 2568 SEAC (ซีแอค) ไม่ได้มีเพียงแค่หลักสูตรคุณภาพ แต่มีการปรับกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกเรียนรู้ อยากเรียนมากกว่านี้ และไม่เบื่อที่จะเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ “เราไม่ได้มีแค่ลูกค้า แต่มีแฟนพันธุ์แท้ที่มองว่าเราสร้างประโยชน์ให้คนไทยได้จริง ยิ่งถ้าเราทำให้พวกเขา และคนไทยคนอื่นรู้สึกสนุกในการเรียนรู้ และอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ตลอดเวลา ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต โอกาสที่จะไปถึงเป้าหมาย 1 ล้านคนก็เป็นไปได้” ทั้งนี้เพื่อให้สนุกเรียนรู้ SEAC (ซีแอค) จึงออกแบบหลักสูตรใหม่ที่เหมาะสมกับคนไทยยุคนี้โดยมีส่วนผสม 5 แกนหลักนี้คือ
 • Global Content เนื้อหาคุณภาพและนำไปใช้ได้จริงจากสถาบันชั้นนำระดับโลก
 • Design การออกแบบประสบการณ์ และหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้เรียนและองค์กรธุรกิจบนบริบทของสังคมไทย
 • Technology เทคโนโลยีที่ทำให้การมีส่วนร่วมในหลักสูตรเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้เรียนสนุกอยากเรียน และเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
 • Experienced Trainers ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างมีพลัง
 • Learning Community สังคมแห่งการเรียนรู้ที่คนหลากหลายความเชี่ยวชาญ ต่างอาชีพ ต่างวัยมารวมกลุ่มเรียนรู้จากกันและกัน
โดยในปีนี้ SEAC (ซีแอค) ปักหมุดไปที่คนสองกลุ่มคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มคนในองค์กรที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อยกระดับตัวเองและธุรกิจ 4 กลุ่มคนรุ่นใหม่ กับการเรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยหากเริ่มจากกลุ่มเยาวชนจะแบ่งได้ 4 กลุ่มย่อยด้วยกันคือ
 • เยาวชน ผ่านการนำ Life Skills และ Future Work Skills พร้อมรูปแบบการสอนใหม่ ๆ จาก ฟินแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขา
 • คนรุ่นใหม่ที่พึ่งก้าวสู่ตลาดแรงงาน เมื่อความรู้แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจยังไม่พอ ทำให้ SEAC (ซีแอค) นำชุดทักษะจำเป็นในโลกการทำงานสมัยใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีใบรับรองจากต่างประเทศแบบเข้มข้น และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงที
 • คนที่กำลังมองการการเติบโตในสายอาชีพ เพราะทักษะในปัจจุบันกว่า 40% ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ใช้กับยุคนี้ได้ SEAC (ซีแอค) จึงนำหลักสูตร และเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาช่วย Upskill และ Reskill ได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และใช้งานได้จริง
 • เจ้าของกิจการ SME เนื่องจาก SME ตอนนี้เติบโตลำบาก และบางรายอาจประสบปัญหาทางธุรกิจ ดังนั้น การมีหลักสูตรที่ช่วยให้เขาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสใหม่ ๆ SEAC (ซีแอค) จะเข้าไปช่วยสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกันได้
“นักเรียนนักศึกษาที่แสวงหาทางเดิน และอาชีพที่ใช่ พนักงานที่ต้องการความก้าวหน้าท่ามกลางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและเจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโต ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ๆ” นิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Product Director, YourNextU by SEAC กล่าว 4 กลุ่มคนในองค์กรที่ต้องติดอาวุธความเป็นผู้นำยุคใหม่
 • ผู้นำทุกระดับขององค์กร เพราะปัจจุบันการทำงานด้วยตัวคนเดียวประสบความสำเร็จได้ยาก และผู้นำในองค์กรหลายคนนำทีมด้วยวิธีเดียวกัน แม้จะต่างคน ต่างสถานการณ์ ซึ่งมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง ทำให้ SEAC (ซีแอค) สรรหาคอร์สพัฒนาชุดภาวะผู้นำจากสถาบัที่เป็นตำนานระดับโลกอย่าง The Ken Blanchard และพิสูจน์กับคนไทยมาแล้วกว่า 30 ปี
 • ผู้มากความสามารถ (Talent) คนกลุ่มนี้ถือเป็นส่วนสำคัญขององค์กร เพราะเป็นคน 10-15% ขององค์กร แต่สร้างผลลัพธ์ให้องค์กรถึง 80% ดังนั้นถ้าพวกเขาพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ให้องค์กรย่อมสูงขึ้น
 • ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaker) เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลานี้ และหากองค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้อง ย่อมเป็นความได้เปรียบ ทำให้ SEAC (ซีแอค) ร่วมมือกับองค์กรระดับโลก นำเสนอหลักสูตรซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง สร้างนวัตกรรม และต่อยอดผลลัพธ์ได้แบบทวีคูณ
 • ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาครัฐ และเอกชน ด้วยหลักสูตร Executive Education รวมถึงเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรที่เฉียบคมและทันสมัย ผ่านการร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลก เช่น Michigan’s Ross School of Business, Stanford Center for Professional Development และ IMD เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
“นอกเหนือจากหลักสูตรมากมายที่มีเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้คนไทยอัปสกิลได้อย่างทั่วถึงแล้ว ซีแอคมีห้องเรียนเสมือนจริงบนออนไลน์ ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ รวมถึงมีพันธมิตรที่ครอบคลุมหลายจังหวัด ในหลากหลายประเทศ และการมองหาเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับคนทุกกลุ่ม เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถคนไทย สร้าง ‘โอกาส’ ให้คนไทยสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้น มีอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบมากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม ภายใต้วิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning” อริญญา กล่าวสรุป