topbanner-blog-seac-universities-private-elective-course

SEAC ลุยตลาดมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือก

21 มิ.ย. 2022

SEAC ลุยตลาดมหาวิทยาลัยเต็มตัว รุดหน้าจับมือกับสถาบันชั้นนำ พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือก เน้นทักษะจำเป็นในการทำงาน นำร่องใช้แล้ว 4 สถาบัน GenEd&Elective_SEAC001.jpg SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และองค์กรในประเทศไทย เดินหน้า จับมือสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของไทย พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชาเลือก (Elective Courses) สำหรับนิสิตนักศึกษาทั้งในรูปแบบ Online Course และ Virtual Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมวิธีคิด และทักษะที่จำเป็น ทั้งด้าน Hard skill และ Soft skill สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต PGR03641.JPG อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ รากฐานสำคัญในการพัฒนาคน ก็คือ การศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพ ดังนั้น SEAC จึงเร่งนำร่องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยนำเนื้อหาหลักสูตรส่งตรงจากพาร์ตเนอร์ที่เป็นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก มาปรับให้เข้ากับบริบทความต้องการของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้ผู้เรียนสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Essential Skills) พร้อมนำไปปรับใช้ได้ทันที เชื่อมั่นว่าหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกที่ร่วมกันออกแบบจัดทำขึ้นใหม่ จะสร้างองค์ความรู้ที่เพียงพอ ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคใหม่ เพิ่มสกิลหนุนทักษะจำเป็น นอกเหนือจากหลักสูตรหลักที่ต้องเรียนในสถาบัน ตลอดจนช่วยลดปัญหาการผลิตคนไม่สอดคล้องกับเนื้องานในตลาดแรงงานปัจจุบัน และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดงานตามสายงานที่ตลาดมีความต้องการได้มากขึ้น SEAC_Dr.Thidarat.png ด้าน ดร.ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ ผู้อำนวยการด้านตลาดการศึกษา SEAC กล่าวเสริมว่า หัวข้อหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ และนำไปเป็นองค์ประกอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกของแต่ละคณะ อาทิเช่น หลักสูตร Design Thinking พร้อมประกาศนียบัตรจาก Stanford Center for Professional Development (SCPD), หลักสูตร Self-Leadership จาก The Ken Blanchard Companies, และหลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Outward Mindset) จาก The Arbinger Institute เป็นต้น โดยการร่วมออกแบบเป็นไปตามทิศทางความต้องการพัฒนานิสิตนักศึกษาของแต่ละคณะ โดยหลักสูตรที่ร่วมพัฒนาในรายวิชาดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าเรียนแล้วกว่า 3,000 ราย นำร่องใน 4 สถาบัน ได้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจากการพูดคุยกับนิสิตนักศึกษา บอกกับเราว่า หลักสูตรของเรามีให้เลือกหลากหลาย แต่ละคลาสเปิดกว้างทางความคิด ผสมผสานหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไป เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองลงมือทำโปรเจ็กต์จริง อีกทั้งสามารถนำไอเดียไปต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคต นำผลงานจากโปรเจ็กต์ที่เรียนและประกาศนียบัตรจากสถาบันระดับโลกไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอใช้ในการสมัครงาน หรือเรียนต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกได้ ซึ่งมั่นใจได้ว่า นิสิตนักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรของเราจะสามารถปรับตัว ปรับความคิด ให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันได้จริง CU_Asst. Prof.Sawarai.png ขณะที่ ผศ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้กับนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวว่า การได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษากับ SEAC นับเป็นมิติใหม่ในการยกระดับการศึกษาให้ตอบโจทย์กับความท้าทายในโลกการทำงานปัจจุบันมากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ SEAC มาช่วยเสริมมุมมองที่กว้างขึ้นให้กับสถาบันการศึกษา เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำ Innovation Project บนพื้นฐานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในชีวิต และสร้างคุณค่าให้สังคมต่อไป GenEd&Elective_SEAC002.jpg