topbanner-blog-seac-suggest-five-most-important-human-soft-skills

SEAC เผย Human Soft Skills สำคัญแห่งปี หวังยกระดับคนทำงานให้ทันต่อยุคดิสรัปชัน

29 มี.ค. 2022

HIGHLIGHT
  • SEAC (ซีแอค) จัดงานเสวนาออนไลน์ THE SKILLSVERSE: 2022’S HOTTEST HUMAN SOFT SKILLS เผยภาพทักษะ Human Soft Skills ที่สำคัญที่สุดของคนองค์กรแห่งปี 2022
  • เผย 5 Hot Soft Skills ชุดทักษะสำคัญแห่งปี ที่ HR ควรเร่งพัฒนา คือ 1) Thinking 2) Innovation 3) Team 4) Productivity และ 5) Virtual Work
  • ยกระดับศักยภาพผู้นำ บุคลากร และคนทำงานทุกระดับให้พร้อมก้าวนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคดิสรัปชัน และเท่าทันโลกแห่งอนาคต
งานครั้งนี้ นำทีมโดยผู้นำทางความคิดด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer and Managing Director, SEAC และบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC เสริมด้วยมุมมองและอินไซต์ล่าสุดจาก 2 องค์กรคนรุ่นใหม่อย่าง Career Visa Thailand แพลตฟอร์มด้านการเป็นผู้นำ การทำงาน และไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่ และ Sea Thailand ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ร่วมแชร์แนวทางสู่มิติเร่งด่วนในการยกระดับศักยภาพคน และองค์กรธุรกิจไทย คุณอริญญา SEAC_003.JPG คนทำงานต้องพัฒนาตัวเอง ให้เป็นที่ต้องการของตลาด อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC พูดประเด็นสำคัญของ Human Soft Skills ต่อองค์กรในวันนี้และอนาคตว่า “โลกการทำงานและตลาดแรงงาน ต่างมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย แต่เห็นได้ชัดเจนว่า กระแสคลื่นดิสรัปชันส่งผลกระทบให้บางตำแหน่งหายไป ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เกิดความต้องการรูปแบบหรือตำแหน่งงานใหม่ ๆ รวมทั้งมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น คนทำงานในยุคนี้จึงต้องเข้าใจทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ตนเป็นที่ต้องการ สามารถตอบโจทย์การทำงาน และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต คนทำงานทุกระดับจำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้มีความสามารถแบบ “ไดนามิก” ที่ทำงานสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในบริบทโลกการทำงานที่พลิกโฉมอย่างรวดเร็ว การลงทุนในบุคลากรที่มีความสามารถจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว” “ผลการวิจัยของ Pearson ชี้ให้เห็นว่า บริษัทที่มุ่งเน้นกลยุทธ์การจ้างงานบุคคลที่มี Soft Skill มากกว่า Hard Skill มักมีผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนา Power Skill หรือทักษะทรงพลังในยุคปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่มุ่งมาสู่ Soft Skill ซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรทั้งในหลายด้าน ทั้งมาตรฐานคุณภาพการทำงาน และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรม ตลอดจนต้นทุนในการจัดการทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้น Soft Skill จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลากร แม้แต่ในสายงาน Technical สามารถทำงานอยู่กับองค์กรได้ยาวนานขึ้น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะบอกความแตกต่างระหว่างองค์กรที่แข็งแกร่งและองค์กรที่ด้อยประสิทธิภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุคนี้ จะขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญและลงทุนในการประเมิน พัฒนา และวัดผลทักษะแบบ Soft Skill เหล่านี้มากน้อยเพียงใด” อริญญาเสริม คุณอริญญา คุณนิติภัทร คุณวสุธร คุณญาณิน.jpg ในการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “มิติเร่งด่วนในการเสริมศักยภาพคนในปี 2022” ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Soft Skill ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานในยุควิถีชีวิตใหม่โดย** พลอย วสุธร หาญนภาชีวิน Chief Knowledge Officer (CKO) & Co-Founder ของ CareerVisa (Thailand)** ให้ความเห็นว่า “เรามาถึงยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์ หลายองค์กรมุ่งเน้นไปที่การคัดเลือก Technical Talent มากเกินไป จนบางครั้งอาจลืมไปว่ายังต้องการพนักงานที่มี Soft Skill ด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือเข้ามาใช้ และทำให้ automation ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ หลายองค์กรที่คัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาจาก Soft Skill เป็นหลักจะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และอยู่กับองค์กรได้นานขึ้น เพราะ Soft Skill เป็นตัวช่วยที่ส่งเสริมให้ทักษะอื่น ๆ รวมทั้ง Technical Skill ของพนักงานแข็งแรงมากยิ่งขึ้น การมี Soft Skill ทางด้าน Thinking Skill หรือ Creativity Skill จะทำให้พนักงานสามารถพัฒนางาน หรือทักษะของตัวเองให้เท่าทันกับยุคสมัยและทิศทางของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่าง Emotional Intelligence ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานเข้ากับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานข้ามสายงาน และอดทนต่อแรงกดดันได้ หรือ Initiative Skill การลงมือทำ ก็ช่วยให้พนักงานที่มี Technical Skill ที่แข็งแรงอยู่แล้วสร้างผลงานให้องค์กรได้มากขึ้น การลงทุนและให้ความสนใจในด้าน Soft Skill จึงถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตที่อยู่ติดตัวไปตลอด และสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว” ขณะที่ นิติภัทร หาญตระการพงษ์ Head of People Team, Sea Thailand เสริมว่า “การที่องค์กรมุ่งเน้นแต่การพัฒนาทางด้าน Technical Skill ด้านเดียว อาจทำให้เกิดการสะดุดได้ เพราะยังมีงานอีกหลายประเภทที่เครื่องจักร AI ไม่สามารถทำหรือลอกเลียนแบบมนุษย์ได้ นั่นคืองานที่ต้องอาศัย Human Soft Skill ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้สั่งสมจากประสบการณ์และระยะเวลา Soft Skill ของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน หากบุคลากรสามารถหาจุดแตกต่างของตัวเองและขยายให้มีความเด่นชัดขึ้นมาได้ ก็จะทำให้สามารถเติบโตก้าวหน้าในการทำงานได้ไม่ต่างจากคนที่มี Hard Skill ที่ดีเลย หากเรามัวแต่ไปให้ความสำคัญเพียง Hard Skill ด้านเดียว ก็จะทำให้บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ และไม่เกิดการเรียนรู้ จนเกิดปัญหาในองค์กรได้ สิ่งที่ตามมาคือทำให้องค์กรเสียเวลาและงบประมาณในการแก้ปัญหาทางด้านบุคลากร อย่างในต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า องค์กรที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น สตาร์ตอัพต่าง ๆ บุคลากรในองค์กรจะมีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจการเรียนรู้อารมณ์ของผู้อื่น การสื่อสาร หรือความฉลาดทางอารมณ์ การควบคุมตนเอง ทำให้บุคลากรทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เข้าใจองค์กร และดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองในการทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งระหว่างคนในองค์กรอย่างแท้จริง” ยกระดับศักยภาพคน-องค์กรด้วย Human Soft Skills SAKR2527.JPG ปิดท้ายที่บุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC ได้กล่าวถึงแนวทางการเริ่มต้นยกระดับศักยภาพคนและองค์กรด้วย Human Soft Skills โดยอาศัย 3 องค์ประกอบสำคัญคือ 1) การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมในห้องเรียน 2) การเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล ทั้งช่องทางไลน์ หรือ Tool Kits ผ่านแอปพลิเคชัน และ 3) การเรียนรู้สมัยใหม่อย่างการโค้ช หรือ คลาส Social Learning จากวิทยากรรับเชิญ มีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะ Soft Skill จำเป็นต้องฝึกฝน พัฒนา และนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการถดถอย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สั้น ๆ และไม่จบภายในครั้งเดียว 5 Hot Soft Skills ชุดทักษะสำคัญแห่งปี ที่ HR ควรเร่งพัฒนา เสริมแกร่ง สร้างภูมิให้คนองค์กร Skillsverse_SoftSkills.png
  1. Thinking กลุ่มทักษะทางด้านความคิดและความสามารถ -เพื่อสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนความสำเร็จทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยชุดทักษะ 6 อย่างที่เชื่อมโยงกัน คือ การคิดวิเคราะห์, ความยืดหยุ่นทางความคิด, การตัดสินใจ, การแก้ปัญหา, ความคล่องตัว ปรับตัวได้เร็ว และการวางแผนการทำงาน
  2. Innovation กลุ่มทักษะที่เสริมสร้างนวัตกรรม – เพื่อการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย การสื่อสาร, การเล่าเรื่อง, ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ
  3. Team กลุ่มทักษะความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน – เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ประกอบด้วย การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น, การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ, การทำงานร่วมกัน, การโน้มน้าวใจ, ความฉลาดทางอารมณ์ และความเป็นผู้นำ
  4. Productivity กลุ่มทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้ดีและก้าวหน้าขึ้น ยกระดับผลิตภาพ และผลงานของปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตนเองและรู้จักจัดการตนเอง, ความรับผิดชอบ, การพัฒนาตนเอง และการจัดการความเครียด
  5. Virtual Work กลุ่มทักษะที่เพิ่มผลลัพธ์จากการทำงานระยะไกล – เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนในองค์กรที่ไม่ได้นั่งอยู่ข้าง ๆ หรือพบกันตัวต่อตัว ประกอบด้วย การนำคน นำองค์กรแบบ Hybrid และ การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ ๆ ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี