Benefits

ภาพรวมหลักสูตร Coaching Essentials เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะการโค้ช ที่ถูกออกแบบโดยสถาบันชั้นนำ The Ken Blanchard Companies® หลักสูตรนี้จะพัฒนาหัวหน้างานให้มีทักษะการโค้ชลูกน้องให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้ลูกน้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และทำให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เร็วยิ่งขึ้น จะเห็นได้ชัดจากงานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบว่า ถ้าผู้จัดการในองค์กรมีทักษะการโค้ชที่มีคุณภาพ จะสามารถยกระดับผลลัพธ์ทางธุรกิจได้มากถึง 130% โดยหลักสูตรนี้จะสอนถึงเคล็ดลับ และวิธีการสำหรับการสอนงานที่เหมาะสมให้ตรงกับลูกทีมในแต่ละประเภท หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้นำทุกระดับตั้งแต่ผู้จัดการถึงผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป สิ่งที่องค์กรคุณจะได้รับ • ช่วยปลูกฝังกรอบคิดการโค้ชสอนงานที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้นำ • พัฒนาลูกน้องให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง • สามารถดึงศักยภาพของทีมหรือคนอื่นมาใช้กับการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้