Benefits

สร้างการตื่นตัว และ เห็นคุณค่า ความสำคัญของการมี Growth Mindset ด้วยการเรียนรู้วิธี ปรับจากการมี Fixed Mindset สู่ Growth Mindset และยกระดับ Growth Mindset ในส่วนที่สำคัญสำหรับชีวิต และ การทำงานเพื่อผลลัพธ์เชิงบวก เรียนรู้การวางแผนและออกแบบพฤติกรรม เพื่อให้สามารถนำ Growth Mindset ไปปรับใช้กับมิติต่าง ๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว

About this course

Certificate

เรียนจบรับประกาศนียบัตรจากสถาบันระดับโลก

Classroom

เรียนในห้องเรียนที่ The Garage, FYI Center

Virtual Class

คลาสสดออนไลน์

Duration

1 วัน