Creative Scene Investigation (CSI I- CSI II)

Benefits

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการนี้ถูกออกแบบโดย Tirian เป็นการผสมผสานสถานการณ์จำลองและบอร์ดเกม เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจถึงบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคลากร ทีมงาน และวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการผสานค่านิยมภายในและกระบวนการที่วางไว้อย่างชัดเจน เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริงกับการทำงาน