Benefits

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นเจ้าแรกในตลาด แต่คือธุรกิจที่ค้นพบ Product-Market-Fit (PMF) เป็นเจ้าแรก เป็นการค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องต่อการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องของกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้อง คุณจะได้เรียนรู้แนวทางที่ทรงพลังและนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อให้สามารถค้นพบกับสินค้าบริการที่เป็น PMF