Strategic Communication for Outcomes

Benefits

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะ มากกว่าการเสริมสร้างความรู้และการตื่นตัว ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น โดยจะติดอาวุธให้กับคุณ ด้วยการใช้โครงสร้างและชุดเครื่องมือให้ คุณสามารถโน้มน้าว จูงใจ และนำทีมหรือผู้อื่น ให้เกิดการปฏิบัติ และ สร้างผลลัพธ์ ให้ได้ตามความคาดหวัง