managing-remote-team

Managing a Remote Team

เรียนรู้ สร้าง และพัฒนาวิธีการในการจัดระเบียบและบริหารจัดการการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ระหว่างคุณและบุคลากรที่ทำงานจากระยะไกล

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
Contact Us icon