หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร SLII® | SEAC

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร SLII® | SEAC

Benefits

SLII® หลักสูตรผู้บริหาร เพื่อสร้างภาวะผู้นำ SLII® เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารที่เข้าใจง่าย มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนและนำไปใช้งานได้จริง หลักสูตรนี้จะทำให้คุณได้พัฒนาความสามารถและภาวะผู้นำ ตลอดจนปรับสไตล์การทำงานและการเป็นหัวหน้าที่เหมาะกับความต้องการขององค์กรและตามบริบทของบุคลากรในทีมของคุณ หลักสูตร SLII®เป็นการต่อยอดมาจากหลักสูตรแนวคิดของการเป็นหัวหน้าที่ดีซึ่งมีการสอนมากที่สุดในโลก โดยหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดย Ken Blanchard เพื่อสอนทักษะการเป็นผู้นำให้คุณ สามารถบริหารจัดการและเสนอแนะการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่พนักงานเพิ่งเข้าใหม่ไปจนถึงพนักงานที่มากประสบการณ์ โดยสามารถแบ่งบุคลากรได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ความสามารถต่ำแต่ความมุ่งมั่นสูง 2. ความสามารถปานกลางแต่ความมุ่งมั่นต่ำ 3. ความมุ่งมั่นและความสามารถสูงขึ้นอยู่กับตัวแปร และ 4. ความสามารถสูงและความมุ่งมั่นสูง หลักสูตร SLII® จะช่วยพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ผู้บริหารจะได้เรียนรู้วิธีการตัดสินว่าบุคลากรแต่ละคนอยู่ในขั้นใด ตามลักษณะนิสัย ทักษะการทำงาน และประสบการณ์ของบุคลากรคนนั้น ตลอดจนทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการบุคลากรที่แตกต่างกันเหล่านั้นได้ โดยใช้รูปแบบการจัดการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การบอก การขาย การมีส่วนร่วม และการมอบหมาย และยังได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ด้วยการเรียนรู้รูปแบบการจัดการประเภทต่าง ๆ อีกมากมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทีม หลักสูตร SLII® เป็นหลักสูตร 2 วัน แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1. ขั้นเปิดตัว 2. ขั้นเรียนรู้ 3. ขั้นฝึกฝน และ 4. ขั้นเชี่ยวชาญ โดยหลักสูตรมีแนวคิดมาจากการวิจัยล่าสุดของ Ken Blanchard ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทันสมัย มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าดึงดูดใจ เพื่อให้การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หลักสูตรผู้บริหาร SLII® จะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรแต่ละกลุ่มออกมาได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของคนเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บุคลากรรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานกับการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และนำไปสู่การสร้างประสิทธิผลสูงสุดให้แก่องค์กรของคุณ SLII® เหมาะสำหรับใคร หลักสูตร SLII® เหมาะสำหรับผู้นำทุกระดับ ตั้งแต่ผู้จัดการถึงผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากหลักสูตร SLII®
  • เครื่องมือที่สามารถเข้าใจบุคลากรในองค์กร และวิธีการจัดการให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรเหล่านั้น
  • วัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
  • ผู้นำที่รู้ใจและเป็นที่รักของบุคลากรในองค์กร
  • เพิ่มภาวะความเป็นผู้นำ ด้วยทิศทางการนำที่เหมาะสม และการสนับสนุนบุคลากรให้สามารถยกระดับการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
  • รูปแบบการบริหารจัดการที่เข้ากับความต้องการและศักยภาพของบุคลากร จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีค่า และเพิ่มความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร รักษาผู้มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรไปอีกยาวนาน
  • ปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพราะบุคลากรได้รับความเคารพและชื่นชมจากผู้บริหาร จึงทำงานได้ดีขึ้น มีแรงจูงใจ สร้างสรรค์ และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด