Benefits

ภาพรวมหลักสูตร จากงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าพนักงานมากกว่า 50% ทำงานตามคำสั่งเท่านั้น Self-Leadership หลักสูตรจากสถาบันชั้นนำ The Ken Blanchard Companies® จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาคนในองค์กรของคุณให้มีทักษะการทำงานเชิงรุกมากขึ้น และสามารถคิดริเริ่มได้ด้วยตนเอง ด้วยเนื้อหา และรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุก และเห็นภาพผ่านสื่อภาพยนตร์ระดับหนังฮอลลีวูด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้นำทุกระดับตั้งแต่ผู้จัดการถึงผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป สิ่งที่องค์กรคุณจะได้รับ • ภาวะผู้นำในตนเอง – มุมมองที่มาจากผู้นำไม่ใช่ผู้จัดการ • กำจัดข้อจำกัด – รับรู้ได้ถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ฉุดรั้งตัวตน เพื่อปลดล็อกตัวเองหรือก้าวข้ามข้อจำกัดนั้น • ปลุกพลังอำนาจ – เรียนรู้ 5 แหล่งพลังอำนาจในที่ทำงาน และวิธีการนำพลังนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน • บทสนทนาเชิงรุก – เรียนรู้วิธีการแสวงหาคำชี้แนะ และการสนับสนุนที่จำเป็นด้วยวิธีการสร้างบทสนทนากับหัวหน้างาน