Outward Mindset: Accountability and Collaboration Tools

Outward Mindset: Accountability and Collaboration Tools

Benefits

ภาพรวมหลักสูตร Outward Mindset: Accountability and Collaboration tools หลักสูตรจากสถาบันชั้นนำ The Arbinger Institute ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และการสื่อสารระหว่างทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ หัวหน้างานที่ต้องการสร้างให้ลูกน้องทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น หรือผู้บริหารที่ต้องการจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น สิ่งที่องค์กรคุณจะได้รับ • เครื่องมือในการสร้างความร่วมมือ และการทำงานกันเป็นทีมมากยิ่งขึ้น • เครื่องมือที่ทำให้คนในองค์กรคุณรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย