Benefits

ภาพรวมหลักสูตร Outward Leadership หลักสูตรจากสถาบันชั้นนำ The Arbinger Institute ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา และมองเห็นความต้องการของผู้อื่น ด้วยการมองเห็นถึงความสำเร็จ และความต้องการของทีม เพื่อช่วยให้ทีมสามารถรับผิดชอบงานของตนเองได้ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้าทุกระดับ ตั้งแต่ผู้จัดการที่ต้องการสร้างให้ลูกน้องทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น หรือผู้บริหารที่ต้องการจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สิ่งที่องค์กรคุณจะได้รับ • ผู้นำที่สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง และรักษาคนในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น • ผู้นำที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น • ผู้นำที่สามารถสร้างความร่วมมือกันเป็นทีมให้กับคนในองค์กรมากยิ่งขึ้น