Benefits

โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย Tirian เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น และเสมือนจริง ของการเดินทางไปยังแอนตาร์กติกา เพื่อกระตุ้นความสามารถของการเป็นผู้นำในสถานการณ์จริงเมื่อทีมตกอยู่ในภายใต้ความกดดัน