topbanner-blog-what-is-talent-development

กลยุทธ์การบริหารคนเก่งในองค์กร Talent Development

26 ก.ย. 2022

แนวทางการบริหารคนเก่งให้อยู่นานในองค์กร คนเก่งในองค์กร เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น ด้วยความสามารถพิเศษหรือมีผลงานอันโดดเด่นที่สามารถนำพาองค์กรให้อยู่เหนือคู่แข่งในตลาดได้ ซึ่งการจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มคนเก่งเหล่านี้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องใช้กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง Talent Development Program ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ผู้นำหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก แนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง.jpg รู้จักคนเก่งในองค์กรที่ควรรักษาไว้ คนเก่ง Talent คือบุคคลที่มีความโดดเด่นเหนือคนอื่นในองค์กร มีศักยภาพในการทำงานสูง สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์บริษัท โดยในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งคนเก่งในองค์กรมักจะมีคุณสมบัติเด่น คือเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี รวมถึงสามารถแก้ปัญหาฉุกเฉินได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี การบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management Sourcing การเสาะหา : ขั้นตอนเริ่มต้นการบริหารคนเก่ง Talent Development คือต้องเสาะหาคนเก่งที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับองค์กร หรือตำแหน่งสำคัญในการเป็นผู้นำ โดยเราสามารถเสาะหาคนเก่งได้จากภายในองค์กร แต่ละส่วนของแผนก หรือภายนอกองค์กร อย่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำ Headhunter หรือการแข่งขันต่าง ๆ Screening การคัดกรอง : ความเก่ง เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าวัดที่ตายตัว ดังนั้นกระบวนการคัดกรอง จึงเป็นขั้นตอนที่ช่วยเลือกคนเก่งที่มีความรู้ ความสามารถสำหรับองค์กร Selection การคัดสรร : การคัดสรรคนเก่ง จะเป็นขั้นที่เริ่มลงรายละเอียดคุณสมบัติลึก ๆ ที่เหมาะสมตามที่องค์กรต้องการจากคนเก่งเหล่านี้ เพราะในบางครั้งความเก่งเฉพาะตัวอาจมีพฤติกรรม หรือรูปแบบการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบขององค์กรได้ Deployment การใช้งาน : หนึ่งในขั้นตอนสำคัญสำหรับการบริหารคนเก่งให้อยู่องค์กรได้นานคือการที่เขาได้นำศักยภาพที่มีไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ที่มีได้อย่างเต็มที่ จะทำให้คนเก่งรู้สึกมีคุณค่าและมีประโยชน์สำหรับองค์กรได้จริง Development การพัฒนา : การเข้ารับการอบรม หรือคอร์สฝึกพัฒนาตัวเอง เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรมีในทุกองค์กร โดยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงการมีคนมาสอนภายใน แต่การจัดกิจกรรม หรือโปรเจกต์งานที่มีความท้าทายสูง จะช่วยให้คนทำได้พัฒนาความรู้และทักษะในการเจอรูปแบบงานไม่คุ้นเคย และเก่งขึ้นได้อีกขั้น Retention การรักษา : ขั้นตอนสำคัญสุดท้ายของการบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management ในยุคที่มีภาวะการดึงตัว การซื้อตัวคนเก่งข้ามองค์กร คือการซื้อใจและให้ความสำคัญ เช่น การเพิ่มเงินเดือน สวัสดิการ การศึกษาต่อ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ส่งผลดีต่อการทำงาน เป็นต้น กลยุทธ์การบริหารคน.jpg ทำไมองค์กรจึงควรรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด? ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในองค์กรขนาดใหญ่ เริ่มให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การบริหารคน Talent Development Program กันมากขึ้น เพราะปัจจัยที่ทำให้องค์กรเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นั้น ส่วนสำคัญคือเรื่องบุคคลในองค์กร โดยเฉพาะคนเก่งที่มีเป็นส่วนน้อย แต่สามารถนำบุคคลเหล่านี้ไปขยายขอบเขตความสามารถ และส่งเสริมคนในองค์กรคนอื่น ๆ ให้เก่งไปพร้อมกันได้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ช่วยลดอัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขันในรูปแบบองค์กรที่ยั่งยืนอีกด้วย

Read more about

Leadership