topbanner-blog-build-organizational-culture

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือหัวใจของความสำเร็จ

26 ก.ย. 2022

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือหัวใจของความสำเร็จ รู้หรือไม่ว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง รวมถึงบุคลากรในองค์กรในฐานะที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะหลายครั้งวัฒนธรรมองค์กรแบบผิด ๆ ก็ทำให้องค์กรหลงทิศ หรือดำเนินงานช้ากว่าที่ควรจะเป็น วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร ปัจจุบัน วัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญมาก ทั้งในแง่ของการทำงานและการเลือกสรรคนเข้าทำงาน โดยวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยดึงดูดให้คนเก่ง ๆ เข้ามาทำงานพอ ๆ กับค่าตอบแทนและสวัสดิการเลยทีเดียว การสร้างวัฒนธรรมองค์กร.jpg การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต้องทำอย่างไร กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรอย่างชัดเจน โดยวิสัยทัศน์จะเป็นการสร้างตัวตนและบอกเป้าหมายขององค์กรที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ส่วนค่านิยมองค์กรจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและทัศนคติของคนที่องค์กร ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหาร ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งต่อเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากว่าขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหารที่จะต้องออกนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่วางไว้ ให้ความสำคัญกับทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียม ทุกคนที่ทำงานในองค์กรเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ องค์กรควรมีการชมเชยบุคลากรและรับรู้ความสำเร็จต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัล หรือกล่าวชื่นชมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรก็เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ก็ตาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร การทำงานเป็นทีมคือหัวใจสำคัญในการทำงาน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ภายในทีมเดียวกันเท่านั้น แต่หมายถึงทุกคนในองค์กร และการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีคือการยึดโยงให้ทุกคนและทุกทีมมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร Soft Skill เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวเดินไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงควรส่งเสริมและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแง่ต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาทักษะการทำงาน การสร้าง collaboration ในองค์กร และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ การสร้าง collaboration.jpg เราจะรักษาวัฒนธรรมองค์กรของเราได้อย่างไร จ้างบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยตรวจสอบว่าบุคลากรใหม่มีความเข้าใจในองค์กร และมีบุคลิกภาพที่เข้ากับวัฒนธรรมหรือไม่ ย้ำถึงค่านิยมองค์กรและแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร พูดคุยกับพนักงานเป็นประจำ ทั้งการพูดคุยแบบ 1-1 การทำแบบสอบถามโดยที่ไม่ระบุตัวตน การเปิดรับฟังความคิดเห็น หรือการทำ Exit interview เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในองค์กรที่แท้จริง ตอกย้ำความสำเร็จของพนักงาน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญ และมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เราควรจะมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง อย่างการเข้าสู่ Digitalization เป็นต้น
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาและความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนในองค์กร รวมถึงการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารองค์กร 	

Read more about

Mindset & Personal Growth