“Thai Industrial People Challenge 2023”​ ความท้าทายของการพัฒนา “คน”

Feb 15, 2023

14:00-15:00

“Thai Industrial People Challenge 2023”​ ความท้าทายของการพัฒนา “คน” แห่งอุตสาหกรรมโรงงานในประเทศไทยในปี 2023 "รู้จักทักษะสำคัญแห่งการทำงานของบุคลากรในปีแห่งความเปลี่ยนแปลง​ รับฟังแนวทางการพัฒนา “คน” ทุกระดับชั้นในอุตสาหกรรมโรงงาน" 15 FEB, 2023 14:00-15:00pm เพราะเราเชื่อว่า ภาคอุตสาหกรรมโรงงานในประเทศไทยต่างต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบในปี 2022 ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องยกระดับการทำงาน ด้วยการเสริมสร้าง “คน” ในทุกระดับชั้น ด้วยทักษะสำคัญที่สอดรับกับอุตสาหกรรมโรงงานเพื่อการดำเนินงานด้วยประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลให้องค์กรพัฒนาสู่จุดที่เหนือกว่า! Link ลงทะเบียน for Client >> https://forms.office.com/r/KvQNKEByFf​

Share On

“Thai Industrial People Challenge 2023”​ ความท้าทายของการพัฒนา “คน”

Feb 15, 2023

14:00-15:00