หลักสูตร “Code for Future เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน”

หลักสูตร “Code for Future เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน”

Dec 21, 2022

09:00-23:30

SEAC จัดการอบรมหลักสูตร “Code for Future เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน” ด้วยหลักสูตรลิขสิทธิ์จากสถาบัน Code School Finland ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธ.ค. 65 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้สอนให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เข้าใจหลักการและเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้ของวิชาต่างๆ เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 . โดยมีคณาจารย์ 70 ท่าน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 40 โรงเรียนเข้าร่วมอบรม อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายตรัง-เจริญร้อยแก่นสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นต้น . สำหรับการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ห้องด้วยกัน ได้แก่ o ห้องที่ 1 หัวข้อ “Code & Create” สำหรับผู้สอนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้การสอนกระบวนการเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาพผ่านการสร้าง Interactive Story ผ่านโปรแกรม Scratch o ห้องที่ 2 หัวข้อ “Solutions & Syntax” สำหรับผู้สอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้การสอนการเขียนโปรแกรมด้วยอักษรเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติอย่างง่ายผ่านโปรแกรม Python . โรงเรียนที่ต้องการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่ทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และบุคลากร สามารถติดต่อผ่านทาง FB SEAC เราพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะช่วยให้องค์กรของท่านเติบโตไปด้วยกัน . #SEACforEducator #CodeSchoolFinland #21stCenturySkills #CodeforFuture 321485414_525946126130273_4980103707508301244_n.jpg 321391152_1063333985063689_978787298346949703_n.jpg 321507685_683011260145899_7030523610356929850_n.jpg 321565272_1229250031039642_1489633986431622522_n.jpg 321301553_1127233404822595_4899130759916420242_n.jpg 321425291_918480829147501_5925119313157917141_n.jpg 321554594_510764990861036_3794337353427113838_n.jpg 321549025_552461253447796_7940093256461235473_n.jpg 321256182_608624874358409_8320580612401641636_n.jpg

Share On

หลักสูตร “Code for Future เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน”

Dec 21, 2022

09:00-23:30