ลงทุนก็แพง Training ยังไงทำไมยังรู้สึกเฟล?

Jan 26, 2023

เมื่อโลกเปลี่ยนและหมุนเร็วกว่าที่เราคาดคิด องค์กรที่อยากจะก้าวหน้าก็ต้องตามให้ทันกับจังหวะหมุนของโลก การพัฒนาบุคลากรจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นของหลายองค์กรชั้นนำของประเทศ หลายองค์กรจึงเริ่มลงทุนไปกับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่ดีขึ้น และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต . จากข้อมูลของ The Pew Research Center พบว่า 87% ของแรงงานกลุ่มผู้ใหญ่ยอมรับว่า มีความจําเป็นหรือเห็นสำคัญว่า สําหรับพวกเขาควรจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ไปตลอดอาชีพการงาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางาน และ 76% ของพนักงานเห็นด้วยว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทที่ให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นที่ยอมรับของพนักงานทุกระดับ . นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า องค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือแม้แต่ตัวปัจเจกบุคคลเองต่างก็ตัดสินใจที่จะควักกระเป๋าหรือทุ่มเทงบประมาณในการลงทุนให้กับการพัฒนาและฝึกอบรม โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 พบว่า หลายๆ องค์กรมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 57% เลย . อีกด้านหนี่งที่ชี้ให้เห็นว่า เป็นเทรนด์สำคัญระดับโลกคือ ข้อมูลจาก Holon IQ ระบุว่า แนวโน้มและทิศทางการศึกษาของโลก ในปี 2023 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป รวมกันแล้วจะใช้เม็ดเงินในการลงไปกับการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะสูงถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และเทคโนโลยีด้านการศึกษาจะโตขึ้นเป็นสองเท่าอย่างรวดเร็วในปีนี้เช่นกัน . แม้ว่าหลายองค์กรจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ หรือทุ่มเทงบประมาณในส่วนนี้ไปมากก็ตาม แต่ก็พบว่า การลงทุนเม็ดเงินไปนั้นกลับไม่ได้ผล ซึ่งจากผลสำรวจของ TalentMS & SHRM พบอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การฝึกอบรมล้มเหลว มีดังนี้ . 35% บุคคลากรยังไม่พบคอร์สที่ใช่ 33% พบว่าไม่มีเวลาให้กับการอบรม 33% ยังขาดงบประมาณในส่วนนี้ 32% ยังไม่พบคอร์สที่อัปเดททันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกเพียงพอ 28% มีเครื่องมือการฝึกอบรมไม่เพียงพอ . นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก อาทิ เนื้อหาและเวลาของการจัดการอบรมมีข้อบกพร่อง พนักงานได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดในเวลาที่ไม่ถูกต้องทำให้เมื่อเรียนแล้วไม่สามารถจดจำในสิ่งที่เรียน หรือแม้แต่ความยากเกินไปของการจัดการเรียนการสอน การสื่อสารที่ไม่น่าสนใจของผู้สอน รูปแบบการเรียนที่ไม่ดึงดูดผู้เรียน เป็นต้น . ดังนั้น หนึ่งในทางออกที่สำคัญของการทำให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จ คือการคำนึงถึง บริบทที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน (Learners’ Context) ไม่ได้มีเพียงเนื้อหา (Content) ที่จะสอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งบริบทของการเรียนโดยภาพรวมแล้ว ก็คือการทำความเข้าใจและคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของผู้เรียนว่า สิ่งที่เรียนจะต้องสามารถไปช่วยพัฒนาตัวเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร รวมถึงระบุมายด์เซ็ต พฤติกรรม ชุดทักษะ และชุดเครื่องมือ ที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้อบรมพัฒนาตัวเองได้ พร้อมทำความเข้าใจและเชื่อมความรู้และเครื่องมือที่ได้มาเข้ากับงานหรือชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละสถานการณ์ได้ . ตลอดจนทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรม ขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลองเอาสิ่งที่เรียนไปฝึกปฎิบัติและลงมือทำจริงในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน และสุดท้าย มีการใช้คอมมูนิตี้และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ ใช้ในชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป พร้อมเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว . และด้วยแนวคิดดังกล่าวนี้เอง SEAC จึงได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะและ mindset ที่ได้เรียนรู้ใหม่อย่างยั่งยืน พร้อมนำเอาทักษะ mindset และเครื่องมือต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จ นำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวางเส้นทางการเรียนรู้ที่สร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับทุกเม็ดเงินที่ลงทุนไปกับการเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เอง ที่เราเรียกมันว่า ‘5Phase Development’ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกัน . . [ 1: Introduce & Enroll ] . ในกระบวนการแรกนี้ เกิดขึ้นจาก Pain ขององค์กรจำนวนมากที่ส่งผู้เรียนไปเรียน แต่ขาดการสื่อสารถึงความสำคัญของการฝึกอบรบและผลดีต่อตัวผู้เรียน ผู้เรียนไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะได้เรียนอะไร ทำให้เกิดคำถาม และมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของหลักสูตรเหล่านั้นตั้งแต่ต้น ก็จะส่งผลให้ขาดแรงจูงใจต่อการเรียน ดังนั้น ในกระบวนการแรกจะมีการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเห็นว่า สิ่งที่เรียนจะเกี่ยวข้องและช่วยการทำงานและชีวิตเขาอย่างไร จะได้อะไรจากการเรียน เป็นการสร้างแรงกระตุ้นและความอยากเรียน . . [ 2: Baseline & Measure ] . กระบวนการนี้มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง รู้ว่าช่องว่างระหว่างพฤติกรรม ความรู้ และความสามารถของตัวเอง ก่อนเรียนกับหลังเรียนเป็นอย่างไร มองเห็นช่องว่างในการพัฒนาของตัวเองและประโยชน์จากการเรียนที่ส่งต่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน และนำเอาความรู้ที่ได้ไปเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้น . . [ 3: Connect & Inspire ] . คือ การสร้าง community ให้ผู้เรียนได้สื่อสารกัน เชื่อมโยงกัน เรียนรู้ร่วมกัน และช่วยกันเรียน ให้ผู้เรียนได้แชร์ประสบการณ์และความสำเร็จร่วมกัน ผลักดันให้อยากเรียนรู้ โดยสามารถจับกลุ่มผู้เรียนก่อนเข้าห้องเรียนจริง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นแบบกลุ่ม . . [ 4: Build & Integrate ] . เมื่อเข้าห้องเรียน ผู้สอนจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ และเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพว่า จะเอาความรู้และทักษะจากหลักสูตรไปใช้ได้อย่างไร กระตือรือร้นและมั่นใจจะเอาสิ่งที่เรียนและเครื่องมือไปใช้จริง . . [ 5: Consolidate & Sustain ] . หลังจากที่เรียนเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่า จะนำทักษะและเครื่องมืออะไรไปใช้ในบริบทของเขาได้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผู้เรียนได้ลองใช้ mindset ทักษะ และเครื่องมือใหม่ๆ และประสบความสำเร็จ พร้อมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จกับกลุ่มผู้เรียน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากกันและกัน เพื่อเกิดการเรียนรู้และนำไปใช้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน . 5Phase Development หรือกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เป็นนวัตกรรมแนวคิดที่ออกแบบขึ้นจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนา จัดทำและจัดสอนหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 1,000 องค์กร มีผู้เรียนสะสมอีกกว่า 1.5 ล้านคน รวมถึงจากข้อมูล Research และ Pain ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล . ซึ่ง SEAC ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มีการนำเอาหลักการนี้มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้กับลูกค้าจริงและเกิดผลที่เห็นได้จริงแบบจับต้องได้เป็นรูปธรรมกับหลายองค์กรยักษ์ใหญ่ในระดับประเทศและระดับโลก . อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เพียง 5Phase Development เพียงอย่างเดียวที่ SEAC ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดเส้นทางการเรียนรู้ให้ลูกค้า ยังมีเรื่องของ 4Line Learning และ 6 Learning Labs ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ ซึ่งจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป . และทั้งหมดนี้ น่าจะพอทำให้เห็นได้ว่าหากลงเม็ดเงินไปกับเรื่องการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ยืนยันว่าการลงทุนของคุณไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน . #SEAC #SEACSolution #YourNextU #ทักษะแห่งอนาคต #Leadership #lifelonglearning #essentialskills #upskill #reskill #SelfLeadership #Training #Learner

Read more about

Mindset & Personal Growth