Jan 26, 2023

ลงทุนก็แพง Training ยังไงทำไมยังรู้สึกเฟล?

เมื่อโลกเปลี่ยนและหมุนเร็วกว่าที่เราคาดคิด องค์กรที่อยากจะก้าวหน้าก็ต้องตามให้ทันกับจังหวะหมุนของโลก การพัฒนาบุคลากรจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นของหลายองค์กรชั้นนำของประเทศ หลายองค์กรจึงเริ่มลงทุนไปกับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่ดีขึ้น และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต . จากข้อมูลของ The Pew Research Center พบว่า 87% ของแรงงานกลุ่มผู้ใหญ่ยอมรับว่า มีความจําเป็นหรือเห็นสำคัญว่า สําหรับพวกเขาควรจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ไปตลอดอาชีพการงาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางาน และ 76% ของพนักงานเห็นด้วยว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทที่ให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า การฝึกอบรมนั้นเป็นที่ยอมรับของพนักงานทุกระดับ . นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า องค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือแม้แต่ตัวปัจเจกบุคคลเองต่างก็ตัดสินใจที่จะควักกระเป๋าหรือทุ่มเทงบประมาณในการลงทุนให้กับการพัฒนาและฝึกอบรม โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 พบว่า หลายๆ องค์กรมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 57% เลย . อีกด้านหนี่งที่ชี้ให้เห็นว่า เป็นเทรนด์สำคัญระดับโลกคือ ข้อมูลจาก Holon IQ ระบุว่า แนวโน้มและทิศทางการศึกษาของโลก ในปี 2023 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป รวมกันแล้วจะใช้เม็ดเงินในการลงไปกับการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะสูงถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และเทคโนโลยีด้านการศึกษาจะโตขึ้นเป็นสองเท่าอย่างรวดเร็วในปีนี้เช่นกัน . แม้ว่าหลายองค์กรจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ หรือทุ่มเทงบประมาณในส่วนนี้ไปมากก็ตาม แต่ก็พบว่า การลงทุนเม็ดเงินไปนั้นกลับไม่ได้ผล ซึ่งจากผลสำรวจของ TalentMS & SHRM พบอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การฝึกอบรมล้มเหลว มีดังนี้ . 35% บุคคลากรยังไม่พบคอร์สที่ใช่ 33% พบว่าไม่มีเวลาให้กับการอบรม 33% ยังขาดงบประมาณในส่วนนี้ 32% ยังไม่พบคอร์สที่อัปเดททันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกเพียงพอ 28% มีเครื่องมือการฝึกอบรมไม่เพียงพอ . นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก อาทิ เนื้อหาและเวลาของการจัดการอบรมมีข้อบกพร่อง พนักงานได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดในเวลาที่ไม่ถูกต้องทำให้เมื่อเรียนแล้วไม่สามารถจดจำในสิ่งที่เรียน หรือแม้แต่ความยากเกินไปของการจัดการเรียนการสอน การสื่อสารที่ไม่น่าสนใจของผู้สอน รูปแบบการเรียนที่ไม่ดึงดูดผู้เรียน เป็นต้น . ดังนั้น หนึ่งในทางออกที่สำคัญของการทำให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จ คือการคำนึงถึง บริบทที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน (Learners’ Context) ไม่ได้มีเพียงเนื้อหา (Content) ที่จะสอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งบริบทของการเรียนโดยภาพรวมแล้ว ก็คือการทำความเข้าใจและคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของผู้เรียนว่า สิ่งที่เรียนจะต้องสามารถไปช่วยพัฒนาตัวเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร รวมถึงระบุมายด์เซ็ต พฤติกรรม ชุดทักษะ และชุดเครื่องมือ ที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้อบรมพัฒนาตัวเองได้ พร้อมทำความเข้าใจและเชื่อมความรู้และเครื่องมือที่ได้มาเข้ากับงานหรือชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละสถานการณ์ได้ . ตลอดจนทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรม ขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลองเอาสิ่งที่เรียนไปฝึกปฎิบัติและลงมือทำจริงในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน และสุดท้าย มีการใช้คอมมูนิตี้และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ ใช้ในชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป พร้อมเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว . และด้วยแนวคิดดังกล่าวนี้เอง SEAC จึงได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะและ mindset ที่ได้เรียนรู้ใหม่อย่างยั่งยืน พร้อมนำเอาทักษะ mindset และเครื่องมือต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จ นำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวางเส้นทางการเรียนรู้ที่สร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับทุกเม็ดเงินที่ลงทุนไปกับการเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เอง ที่เราเรียกมันว่า ‘5Phase Development’ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกัน . . [ 1: Introduce & Enroll ] . ในกระบวนการแรกนี้ เกิดขึ้นจาก Pain ขององค์กรจำนวนมากที่ส่งผู้เรียนไปเรียน แต่ขาดการสื่อสารถึงความสำคัญของการฝึกอบรบและผลดีต่อตัวผู้เรียน ผู้เรียนไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะได้เรียนอะไร ทำให้เกิดคำถาม และมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของหลักสูตรเหล่านั้นตั้งแต่ต้น ก็จะส่งผลให้ขาดแรงจูงใจต่อการเรียน ดังนั้น ในกระบวนการแรกจะมีการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเห็นว่า สิ่งที่เรียนจะเกี่ยวข้องและช่วยการทำงานและชีวิตเขาอย่างไร จะได้อะไรจากการเรียน เป็นการสร้างแรงกระตุ้นและความอยากเรียน . . [ 2: Baseline & Measure ] . กระบวนการนี้มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง รู้ว่าช่องว่างระหว่างพฤติกรรม ความรู้ และความสามารถของตัวเอง ก่อนเรียนกับหลังเรียนเป็นอย่างไร มองเห็นช่องว่างในการพัฒนาของตัวเองและประโยชน์จากการเรียนที่ส่งต่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน และนำเอาความรู้ที่ได้ไปเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้น . . [ 3: Connect & Inspire ] . คือ การสร้าง community ให้ผู้เรียนได้สื่อสารกัน เชื่อมโยงกัน เรียนรู้ร่วมกัน และช่วยกันเรียน ให้ผู้เรียนได้แชร์ประสบการณ์และความสำเร็จร่วมกัน ผลักดันให้อยากเรียนรู้ โดยสามารถจับกลุ่มผู้เรียนก่อนเข้าห้องเรียนจริง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นแบบกลุ่ม . . [ 4: Build & Integrate ] . เมื่อเข้าห้องเรียน ผู้สอนจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ และเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพว่า จะเอาความรู้และทักษะจากหลักสูตรไปใช้ได้อย่างไร กระตือรือร้นและมั่นใจจะเอาสิ่งที่เรียนและเครื่องมือไปใช้จริง . . [ 5: Consolidate & Sustain ] . หลังจากที่เรียนเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่า จะนำทักษะและเครื่องมืออะไรไปใช้ในบริบทของเขาได้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผู้เรียนได้ลองใช้ mindset ทักษะ และเครื่องมือใหม่ๆ และประสบความสำเร็จ พร้อมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จกับกลุ่มผู้เรียน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากกันและกัน เพื่อเกิดการเรียนรู้และนำไปใช้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน . 5Phase Development หรือกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ เป็นนวัตกรรมแนวคิดที่ออกแบบขึ้นจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนา จัดทำและจัดสอนหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 1,000 องค์กร มีผู้เรียนสะสมอีกกว่า 1.5 ล้านคน รวมถึงจากข้อมูล Research และ Pain ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล . ซึ่ง SEAC ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มีการนำเอาหลักการนี้มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้กับลูกค้าจริงและเกิดผลที่เห็นได้จริงแบบจับต้องได้เป็นรูปธรรมกับหลายองค์กรยักษ์ใหญ่ในระดับประเทศและระดับโลก . อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เพียง 5Phase Development เพียงอย่างเดียวที่ SEAC ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดเส้นทางการเรียนรู้ให้ลูกค้า ยังมีเรื่องของ 4Line Learning และ 6 Learning Labs ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ ซึ่งจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป . และทั้งหมดนี้ น่าจะพอทำให้เห็นได้ว่าหากลงเม็ดเงินไปกับเรื่องการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ยืนยันว่าการลงทุนของคุณไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน . #SEAC #SEACSolution #YourNextU #ทักษะแห่งอนาคต #Leadership #lifelonglearning #essentialskills #upskill #reskill #SelfLeadership #Training #Learner

Blogs

เรียนจบแล้วก็ลืม ไม่รู้จะหยิบไปต่อยอดยังไง? องค์กรทำอย่างไร จึงจะพัฒนาคนให้ได้ผล

Jan 26, 2023

เรียนออนไลน์ยังใช่คำตอบในยุคนี้หรือไม่? เมื่อ ‘Blended Learning’

Jan 26, 2023

โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไร You จะ ‘ไว้ใจ’ สร้างองค์กรอย่างไรให้เกิดความไว้วางใจ

Jan 26, 2023

รู้ทั้งรู้ว่า Upskill สำคัญ แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ยังขาดแรงกระตุ้นไปเรียนรู้?

Jan 26, 2023

All

Agility & Change

Business Acumen

Communication & Collaboration

Digital Skills

Mindset & Personal Growth

Success Story